2024-04-24 13:06Pressmeddelande

Rekordresultat för BDX koncernen

Två medarbetare i BDX går på en järnvägsvall

BDX koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 154,4 miljoner kronor med en något ökad omsättning  (+29 mnkr) till 5 981 miljoner kronor för helåret 2023.
• Nettoomsättningen ökade något till 5 982 (5 953) mnkr
• Resultat efter finansiella poster ökade till 154,4 (47,2) mnkr
• Årets vinst i koncernen, efter skatt, 119,3 (35,0) mnkr
• Balansomslutning i koncernen, 1 860 (1 664) mnkr
• Soliditet 37,4 (35,9) %
• Genomsnittligt antal anställda 639 (653)
 
Vd:s kommentarer
BDX koncernens vd Catrin Ingvarsson lyfter fram tre framgångsfaktorer – affärsutveckling, effektivisering och riskhantering samt engagemang ifrån organisationen och medleverantörer som driver verksamheten. 
– 2023 blev på många sätt annorlunda, efter flera år av stadig tillväxt och gynnsamt konjunkturläge utmanandes vi av ett helt annat marknadsläge med hög inflation och stigande räntor, faktorer som i allra högsta grad påverkar oss som företag. Vi har på olika sätt parerat för marknadsläget, byggstopp och framflyttade projekt. Men trots utmanande förutsättningar kan vi glädjas åt en omsättning på samma nivå som året innan men med tydligt förstärkta finansiella nyckeltal. 
 
Catrin Ingvarsson framhåller att en del av framgången är koncernens affärsmodell, med ett unikt utbud av sammansatta tjänster. Nya avtal har tecknats och koncernen har fått förnyat förtroende i många uppdrag. Det i kombination med uppstarten av stora fleråriga avtal gör BDX till en fortsatt stark aktör med god verksamhetsbredd. Utvecklingen i kärnområdet, den gröna omställningen och samhällsomvandlingen är strategiskt viktiga för BDX och BDX medleverantörer.
– Vi har även vågat tacka nej till uppdrag där vi ser att risken är för stor – och med facit i hand har vi fattat rätt beslut. Men framför allt ligger förklaringen i våra medarbetare och medleverantörer, alla som driver BDX framåt varje dag!
 
Kompetent arbetskraft är en nyckelfaktor för att kunna bibehålla konkurrenskraften även i framtiden. Här arbetar koncernen i flera led för att säkerställa rätt kompetens genom samarbeten med skolor och universitet, samt som samarbetspartner i den gymnasiala inriktningen för anläggningsförare i Kalix. Gymnasieutbildningen är ett led i att försörja medleverantörskåren med nya förare.
 
Under året har BDX koncernen tagit nästa steg för att möta marknadens efterfrågan av entreprenadtjänster. I början av året bildades dotterbolaget Civil Works Nordic AB (CWN). Verksamhetsövergång skedde 1 maj 2023 och innan dess har verksamheten bedrivits i moderbolaget BDX Företagen AB.
– CWN kan nu under eget varumärke ännu tydligare marknadsföra sina tjänster till både lokala  som internationella kunder.
 
Marknadsläget i Norrbotten och Västerbotten är i en expansiv fas med många stora pågående och kommande utvecklingsprojekt som möjliggör för en fortsatt positiv utveckling för koncernen även framöver. Målet är fortsatt att komma närmare marknaden och samtidigt nyttja den potential som finns i alla koncernens verksamheter, genom medleverantörer och medarbetare. Arbetet med att effektivisera koncernens verksamhet till rådande marknadsläge kommer att fortsätta med hög förändringstakt.

 


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 700 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist