2019-04-03 13:53Pressmeddelande

Rekordresultat för BDX Företagen AB

Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB. Fotograf: Patrik ÖhmanFredrik Persson, vd BDX Företagen AB. Fotograf: Patrik Öhman

 
BDX Företagen AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 113,5 miljoner kronor och ökar samtidigt omsättningen med drygt 710 miljoner kronor till 4 240 miljoner kronor för helåret 2018. 
 
- Nettoomsättningen ökade med 20% till 4 240 (3 530) mnkr
- Resultat efter finansiella poster ökade med 65% till 113,5 (68,5) mnkr
- Årets vinst i koncernen, efter skatt, 87,8 (52,7) mnkr
- Balansomslutning i koncernen, 1 361 (1 328) mnkr
- Soliditet 35 (30) %                
- Genomsnittligt antal anställda ökade till 559 (489)
 
Vd:s kommentarer
BDX Företagens vd Fredrik Person lyfter fram tre framgångsfaktorer - en allt mer förbättrad produktion i alla verksamheter, kostnadskontroll samt bra försäljningsutveckling (anbudsträffar) gör ett resultat som är kraftigt förbättrat mot föregående år. Under den senaste 3-årsperioden har intäkterna ökat med 49 procent, motsvarande 1 398 miljoner kronor. Rörelseresultat efter finansiella poster för koncernen ökade under året med 45 miljoner kronor (65 procent) till 113,5 miljoner kronor (68,5 miljoner kronor). Omsättningen ökade under samma period med drygt 710 miljoner kronor (20 procent) till 4 240 miljoner kronor.
- 2018 har varit ett fantastiskt år där vi har sett en marknads- och volymtillväxt med en bibehållen rörelsemarginal. De senaste tre åren har vi varit offensiva på marknaden med en alltmer förbättrad produktion i alla våra verksamheter, samtidigt som vi har behållit vår kostnadskontroll. Det är lätt att utgifterna skenar iväg när det går bra, men vi har medarbetare som förstår vikten av att även ”hålla i plånboken”. Sammantaget leder det här till en långsiktig ekonomisk hållbarhet, vilket gör oss mindre känsliga för svängningar i konjunkturen.
 
- Vi har en historik med några år som gick mindre bra, med en botten 2015. Det strategi- och åtgärdsprogram som vi då sjösatte kan vi idag skörda frukterna av. Sedan kan vi även se att vi utökar vår verksamhet med några nya större kunder. Det finns ytterligare en starkt bidragande orsak till vårt goda resultat, som är oerhört viktig, det fantastiska arbete som alla medleverantörer och medarbetare har gjort.
 
Under året har BDX Företagen förvärvat tre verksamheter och avyttrat en. 
- Förvärvet av Eliassons Entreprenad & maskin AB och Landströms borriggar ser vi som lösningar av engångskaraktär för att klara levereransen till kund. Med köpet av Norrbottens Entreprenad och Maskin AB kompletterar vi de 40-talet täkter vi redan har i Norrbotten och Västerbotten. Avyttringen av Greenverksamheten i Västerbotten passar bra med vår långsiktiga strategi avseende verksamheten i Västerbotten, där vi successivt har valt att koncentrera verksamheten kring entreprenad-, logistik- och anläggningstjänster.
 
Att det går bra för företaget har även andra positiva effekter, förutom resultatet, medelantalet anställda (FTE) ökade under året från 489 till 559.
- Precis som i andra större företag har vi en viss omsättning av medarbetare. Men jag skulle våga påstå att vi är en attraktiv arbetsgivare. Det märker vi i våra rekryteringsprocesser med många ansökningar men även att människor spontant söker sig till oss. 
 
I december 2018 togs även beslutet att omorganisera BDX Företagen.
- I stora drag innebär omorganisationen att nuvarande fyra divisioner har delats in i två nya divisioner från och med 1 februari 2019. Division Entreprenad utgör den ena divisionen, där basen är förutvarande divisionsstruktur. Inom den nya divisionen Division Industri&Logistik samlar vi maskin- och transporttjänster, logistiktjänster samt vår industriverksamhet. Syftet är att stärka företaget centralt, lokalt och regionalt – ett naturligt steg i vår utveckling. Vi närmar oss nu på ett tydligare sätt marknaden samtidigt som vi ytterligare nyttjar den potential som finns i alla våra verksamheter och medarbetare. Vårt erbjudande till marknaden kommer att vara ännu starkare.

 Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist