2020-03-16 12:22Pressmeddelande

Brev från BDX vd Fredrik Persson angående Coronaviruset, Covid-19

Sedan ett par veckor har Coronaviruset, Covid-19, upptagit mycket av den allmänna debatten – från regeringskansliet till fikarumsbordet. Inom BDX Företagen AB tar vi naturligtvis virusspridningen på största allvar och det är därför jag vill att du läser det här brevet noga – det gäller både din, och alla våra kollegors, hälsa och välmående på jobbet.
 
För det första följer BDX Företagen AB myndigheternas riskbedömning och rekommendationer och har uppdaterat sina koncerninstruktioner i enlighet med dessa för att säkerställa medarbetarnas och intressenternas hälsa och säkerhet.
Redan tidigt, från vecka 9, har vi bevakat situationen och sedan en tillbaka har vi en krisgrupp som har möte dagligen för att stämma av den senaste utvecklingen kring Coronaviruset, Covid-19. Under förra veckan togs ett antal beslut för att minska risken för smittspridning. Jag skulle vilja säga att vi är så väl förberedda som det går i det här läget. För att ge en kort sammanfattning:
• Ett antal beslut fattades i ett tidigt skede rörande medarbetare som befinner sig utomlands och successivt kommer tillbaka hem. Sedan förra helgen jobbar samtliga dessa medarbetare hemifrån under en tid av totalt 14 dagar.
• Koncerninstruktion kring Coronavirus, Covid-19 är upprättad och utskickad till alla personer som arbetar i BDX lokaler och anläggningar, inklusive besökare, konsulter, leverantörer och medleverantörer.
• Anslag och information kring smittspridning och hur denna ska undvikas har kommunicerats på bred front under senaste veckorna och successivt uppdaterats baserade på utvecklingen.
• Nanoutbildning kring Coronaviruset, Covid-19, är genomförd.
• Det finns en samlad riskanalys för BDX. Det innebär att alla verksamheter har beredskapsplaner för hur verksamheten ska hanteras i händelse av att medarbetare blir sjuka av Coronaviruset, Covid-19.
• Vi har kontroll på våra medarbetare som är, eller har varit, utomlands – det vill säga ingen ska behöva vara orolig för att medarbetare som har varit utomlands ska vara smittbärare.
• Under en tid har vi tillsatt en förstärkt krisgrupp med en funktion som endast kommer att arbeta med frågan kring Coronaviruset, Covid-19.
 
Det finns fler åtgärder som är vidtagna men det absolut viktigaste nu är att vi alla följer myndighetens råd och rekommendationer till 110 procent samt att samtliga medarbetare och funktioner följer tagna beslut. Hjälp varandra med att påminna om hygienregler, tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt. Alla som är sjuka, oavsett om det är Coronavirus, Covid-19 eller inte, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Det åligger alla chefer att följa upp att hygienregler följs samt att sjuka medarbetare stannar hemma.
 
Eftersom situationen förändras snabbt övervakar BDX krisgrupp utvecklingen noga och kommer att meddela om ytterligare försiktighetsåtgärder behövs. Jag uppmanar även alla att inkomma med förslag till förbättringar som kan minska smittspridning och främja arbetsmiljön. All ny information kommuniceras regelbundet via BDX intranät och medleverantörswebb.
 
Avslutningsvis hoppas jag att vi alla ska få vara friska och kunna koncentrera oss på det vi är bra på – att utföra riktigt bra saker för våra kunder!
 
Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB


Om BDX Företagen AB

BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon.


Kontaktpersoner

Fredrik Palmquist
Kommunikationschef
Fredrik Palmquist